Produkty


 • Neživotné poistenie

  Neživotné poistenie predstavuje širokú škálu produktov, ktoré pokrývajú poistenie ľudí, hmotného a nehmotného majetku, a to pre cieľovú skupinu „OBČANIA“ aj „PODNIKATELIA“. (autá – PZP, havarijné poistenie, GAP; poistenie majetku – dom, byt, domácnosť; cestovné poistenie – krátkodobé, celoročné; zodpovednosť za škodu pri výkone povolania; poistenie právnej ochrany; autá – flotily; poistenie majetku – budovy, bytové domy, hnuteľný majetok, stroje; poistenie zodpovednosti – všeobecná, profesná, manažment, environmetálna škoda; cestovné poistenie – firemné).

 • Životné poistenie

  Cieľom životného poistenia je poskytnúť klientovi finančné zabezpečenie z dlhodobého hľadiska. Pred uzavretím zmluvy životného poistenia dôkladne zanalyzujeme situáciu klienta, jeho potreby a možnosti a na základe týchto vstupov vypracujeme individuálne riešenie. (investičné životné poistenie, kapitálové životné poistenie, rizikové životné poistenie, úrazové poistenie, detské životné poistenie, jednorazové investičné poistenie, produkty skupinového životného poistenia.)

 • Úvery

  Vďaka komplexnému prístupu k finančnému plánovaniu, dokážeme poskytnúť klientovi čo najvýhodnejšie riešenie úverových požiadaviek a optimalizovať jeho úverové zaťaženie (hypotekárne úvery, spotrebné úvery, stavebné úvery, úvery pre spoločenstvá vlastníkov bytov a správcov bytových domov, podnikateľské úvery, nebankové úvery, leasing).

 • Dôchodok

  V súčasnosti má klient k dispozícii niekoľko spôsobov, ako si môže zabezpečiť svoj životný štandard v dôchodkovom respektíve preddôchodkovom veku. Tým základným je 3-pilierový dôchodkový systém. Vďaka nášmu komplexnému poradenstvu sú možnosti klienta kumulovať svoje úspory a využívať tak výhody celého finančného trhu omnoho rozmanitejšie (starobné dôchodkové sporenie – II. pilier, doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier).

 • Vklady a investície

  Pri navrhovaných riešeniach vychádzame z potrieb klientov v čase (krátkodobé, strednodobé, dlhodobé), zohľadňujúc investičný profil klienta – výška investície, mena, akú časť majetku klienta investícia predstavuje, investičný horizont, účel investície, vzťah klienta k riziku, očakávaný výnos, klientom preferované riešenie a podobne (termínované vklady, vklady bez časovej viazanosti, sporiace účty, bežné účty, účty peňažného trhu, jednorazové a pravidelné investície do podielových fondov, na výber rôzne sporiace programy, obchodovanie s investičnými cennými papiermi, riadené portfóliá investujúce do akcií využívajúc obchodné príkazy, služby privátneho bankovníctva, investovanie do zlata).

V prípade záujmu o akýkoľvek produkt nás neváhajte kontaktovať

  Vaše meno :

  Váš email (povinné) :

  Váš telefón :

  Predmet :

  Mám záujem o :

  neživotné poistenie    životné poistenie    úvery    dôchodok    vklady a investície