Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel je osobitný druh poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorého uzavretie je zo zákona povinné pre každého motoristu. Cieľom poistenia je zabezpečenie prostriedkov na zaplatenie škôd spôsobených iným na zdraví alebo na majetku. Z povinného zmluvného poistenia sa teda hradia škody spôsobené napríklad na cudzích autách, nie však na vlastnom majetku. Na porovnanie, pri havarijnom poistení sa poistné plnenie týka vždy auta poistenca.

Povinné zmluvné poistenie sa ľudovo nazýva zákonné poistenie. Tento druh poistenia na Slovensku poskytujú komerčné poisťovne na základe osobitnej licencie.

Predmet poistenia

Podstatou povinného zmluvného poistenia je zodpovednosť za škody spôsobené inému prevádzkou poisteného motorového vozidla. Povinné zmluvné poistenie musí byť uzavreté pre všetky vozidlá s evidenčným číslom a niektoré špeciálne vozidlá bez čísla, pohybujúce sa po cestných komunikáciách (vysokozdvižné vozíky, poľnohospodárske a stavebné stroje).

Podstatou povinného zmluvného poistenia je zodpovednosť za škody spôsobené inému prevádzkou poisteného motorového vozidla.

Poistná zmluva sa uzatvára spravidla na dobu neurčitú, ale klient má právo vypovedať poistnú zmluvu najneskôr 6 týždňov pred skončením platnosti zmluvy. Väčšina poistencov má zmluvy uzavreté na kalendárny rok, takže v prípade zmeny poisťovne v roku 2016 bude potrebné podať výpoveď z poistenia do 18. novembra 2015. V jesennom období každoročne vrcholí boj poisťovní o klientov, ktorí majú vzhľadom na množstvo zliav a špeciálnych cenníkov problémy zorientovať sa.

Podľa najnovšej zákonnej úpravy neplatenie poistného prestalo byť dôvodom na zánik zmluvy. Pokiaľ stará zmluva nebola vypovedaná, a poistník uzavrie zmluvu s inou posťovňou, nová zmluva je neplatná a poistník je povinný pokračovať v poistení v pôvodnej poisťovni. Pokuta za takéto konanie môže byť až 100 tis. Sk.

Kto je poistníkom vozidla

Povinné zmluvné poistenie je spravidla povinný uzavrieť držiteľ vozidla zapísaný v technickom preukaze. Pri registrácii automobilov polícia požaduje predloženie poistnej zmluvy už vopred. Ak je na motorové vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca. V prípade cudzozemských vozidiel je poistenie povinný uzavrieť spravidla vodič.

Rozsah poistného plnenia

PZP pokrýva škody spôsobené inému na zdraví alebo usmrtením, škody na veci, náklady právneho konania a ušlý zisk. Minimálny limit poistného plnenia určuje zákon, a jeho výška od 1. apríla 2007 do 31. decembra 2008 bola 19 mil. Sk za škodu spôsobenú na zdraví alebo usmrtením a 5 mil. Sk za vecné škody. Všetky poisťovne však ponúkali aj nadštandardné poistenia až do sumy 60 mil. Sk pre prípad škody na zdraví za každého poškodeného a do sumy 60 mil. Sk pre prípad vecnej škody. Vysoké sumy mali svoje opodstatnenie, nakoľko v prípade reťazovej havárie na diaľnici limit 19 mil. Sk nemusel byť dostatočný na pokrytie nárokov vznesených poškodenými vodičmi.

Od januára 2009 boli aj slovenské poisťovne povinné zvýšiť limity poistného krytia, a to do konca roku 2011 na 2,5 mil. EUR na škody spôsobené na zdraví a 500 tis. EUR na vecné škody. Po roku 2011 boli poisťovne povinné minimálne limity harmonizovať s európskymi pravidlami na 5 mil., resp. 1 mil. EUR. V tejto súvislosti nastal nárast cien poistného.

Územná platnosť

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na škodu, ku ktorej došlo na území Slovenskej republiky, štátov EÚ alebo cudzieho štátu, s ktorým Slovenská kancelária poisťovateľov uzavrela špeciálnu dohodu o vzájomnom vyrovnávaní. štáty, v ktorých poistenie platí, sú spravidla uvedené v tzv. zelenej karte.

Pokuty

Maximálna pokuta za nezaplatenie poistného je 3.320 EUR, pričom obvodný úrad má právo pokutovať za neplatenie poistného až za dva roky naspäť.


Zdroj: Wiki a Dobré poistenie

Share this Post

 

Pridaj komentár