Prezident podpísal zákon o poisťovníctve

Poisťovne budú musieť pri určovaní cien zákonného poistenia áut uplatňovať systém bonusu a malusu. Budú tak musieť teda zohľadniť buď zľavu na poistnom za bezškodový priebeh, alebo príplatok v prípade, ak z poistenia zodpovednosti išlo poistné plnenie. Vyplýva to z novely zákona o povinnom zmluvnom poistení (PZP) zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorú v rámci nového zákona o poisťovníctve podpísal prezident SR Andrej Kiska.

Zároveň sa zruší povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu na zostávajúcu časť poistného obdobia s doterajším poisťovateľom, ak poistenie zodpovednosti zaniklo pre neplatenie poistného. Takéto ustanovenie podľa ministerstva financií spôsobovalo v praxi neprehľadnú právnu situáciu. Poistený totiž platil poistné za poistenie zodpovednosti, ale až pri poistnej udalosti sa zistilo, že predmetná poistná zmluva je neplatná.

Taktiež sa vypustilo ustanovenie hovoriace o tom, že poistnú zmluvu na to isté poistné obdobie nemožno uzavrieť u iného poisťovateľa.

Taktiež sa vypustilo ustanovenie hovoriace o tom, že poistnú zmluvu na to isté poistné obdobie nemožno uzavrieť u iného poisťovateľa. Cieľom predmetného ustanovenia bolo primárne zabrániť prípadom nežiaduceho viacnásobného poistenia, keď prevádzkovateľ motorového vozidla je poistený naraz po to isté poistné obdobia u dvoch, resp. viacerých poisťovateľov, hoci poistné plnenie za neho môže vyplatiť len jeden z nich. Prax však ukázala na ďalšiu neopodstatnenosť uvedeného ustanovenia.

Cieľom samotného návrhu zákona o poisťovníctve je implementovať eurosmernicu týkajúcu sa poistenia a zaistenia v rámci projektu Solventnosť II. Mala by sa tak zabezpečiť lepšia ochrana pre poistených, ale aj lepšie rozdelenie kapitálových zdrojov. Nový systém solventnosti zároveň poskytne orgánom dohľadu nástroje a právomoci na zhodnotenie celkovej solventnosti dohliadaných firiem. Ide teda o tzv. úplnú harmonizáciu, kedy je povinnosť prevziať smernicu v celom rozsahu.

Systém je založený na troch pilieroch. Prvý pilier hovorí o finančných požiadavkách, druhý o systéme správy a riadenia a tretí pilier sa týka vykazovania pre účely dohľadu a zverejňovania informácií. V rámci prvého piliera obsahuje nový systém solventnosti dve požiadavky týkajúce sa kapitálu. Prvá hovorí o úrovni kapitálu, ktorá umožňuje poisťovni absorbovať závažné neočakávané straty a ktorá zároveň poskytuje poisteným primeranú ochranu. Druhá požiadavka informuje o úrovni kapitálu, pod ktorú by výška finančných zdrojov nemala klesnúť.

Zákon bude účinný od 1. januára 2016 okrem tých ustanovení, ktoré súvisia s nábehom na nový režim, pričom tieto ustanovenia majú nadobudnúť účinnosť 1. apríla 2015.

Zdroj: SITA

Share this Post

Pridaj komentár