Ako správne vyplniť záznam o nehode

nehoda

Formulár záznam o nehode sa musí vyplniť pri každej dopravnej nehode – nezáleží na tom, či má niektoré z áut len odretý nárazník a rozbité svetlo alebo či je havarované tak, že sa musí odtiahnuť. Pri nehode, pri ktorej nevznikne škoda na niektorom z vozidiel aspoň cca 4.000 EUR alebo nedôjde ku škode na majetku tretej osoby, ktorá na nej nemala účasť, nemusíte volať políciu.

Odporúčame venovať zvýšenú opatrnosť spisovaniu záznamu o dopravnej nehode, pretože tento záznam slúži ako podklad pre poisťovňu pre prípad uplatnenia poistného plnenia. Na toto poistné plnenie majú poškodené osoby v súvislosti s dopravnou nehodou nárok.

Nesprávne alebo neúplné vyplnenie záznamu o nehode môže následne skomplikovať poistné plnenie. Môže sa totiž stať, že každý z účastníkov nehody nahlási poisťovateľovi inú verziu udalosti a potom môže byť problematické objektívne určiť mieru zavinenia. Nevyhnutnou súčasťou záznamu o dopravnej nehode je jeho podpis všetkými účastníkmi nehody.

Každý účastník nehody musí vyplniť svoj formulár záznamu o nehode. Tento záznam o dopravnej nehode musí mať každý vo vozidle podľa zákona a býva súčasťou povinného zmluvného poistenia zodpovednosti – pzp. Vyplnený formulár si nechajte podpísať ostatnými účastníkmi nehody, prípadne svedkami.

Formulár vyplňujte čitateľne. Nikdy nepodpisujte nečitateľný záznam o nehode.

Vždy vpisujte do formulára správne údaje a snažte sa nakresliť nákres nehody tak, aby čo najviac zodpovedal pravde. Poisťovne totiž využívajú špeciálny program na odhaľovanie podvodov.

Poškodenému dopravnou nehodou odporúčame pre prípad, že nebude privolaná polícia, aby si zaistil svedectvo nejakej tretej osoby a nehodu vyfotografoval.

Kontaktujte asistenčnú službu, ktorá má zmluvu s vašou poisťovňou.

Odporúčame si vzájomne podpísať vyhlásenie o zdravotnom stave účastníkov nehody vrátane zdravotného stavu po nehode. V praxi sa stávajú prípady, že poškodená osoba uplatňuje ujmu na zdraví, ktorá však nevznikla následkom dopravnej nehody, ale zo všeobecných príčin ešte pred nehodou. V takomto prípade býva niekedy ťažké túto skutočnosť preukázať.

Náležitosti záznamu o nehode sú uvedené v zákone č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona musí záznam o nehode obsahovať identifikáciu miesta a času dopravnej nehody, jej účastníkov a vozidiel, príčiny, priebeh a následky nehody.

Kedy zavolať políciu?

Podľa § 64 ods. 1 zákona č.  8/2009 Z. z. o cestnej premávke (ďalej len „zákon“) sa za dopravnú nehodu považuje udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

  • sa usmrtí alebo zraní osoba,
  • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
  • uniknú nebezpečné veci alebo
  • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona, čo predstavuje približne 4 000 EUR.

Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, pri ktorej sa účastníci nedohodli na jej zavinení, ak je niektorí z vodičov pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo ak účastník škodovej udalosti nezastavil bezodkladne svoje vozidlo, nepreukázal svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti alebo mu neposkytol údaje o poistení vozidla.

V ostatných prípadoch sa jedná o škodovú udalosť, pri ktorých nie je povinnosť tieto hlásiť dopravnej polícií.

Vzor tlačiva Záznam o nehode na stiahnutie TU.


Autor: Dobré poistenie

Share this Post

Pridaj komentár